Programma Slotmanifestatie

Tijdens de slotmanifestatie kun je deelnemen aan twee deelsessies. Bij aanmelding kun je aangeven aan welke sessie je wilt deelnemen. Als de sessie van je eerste voorkeur vol is, proberen we je bij je tweede voorkeur in te delen. 

Ronde A  I 13:15 – 14:30 uur

Ronde B I 15:00 - 16:15 uur

Lezing – Introductie op de toolbox: Integrale Aanpak Openbare Ruimte

Maak kennis met de toolbox: Integrale Aanpak Openbare Ruimte. De toolbox biedt gemeenten ondersteuning bij het ontwikkelen van een integrale aanpak. Het bevat processtappen, tools, beknopte overzichten en praktische tips.

Voor wie?
Voor iedereen die binnen gemeenten werkt aan een integrale aanpak van de openbare ruimte.

Deze lezing wordt verzorgd door Hein Veldmaat en Mirjam van der Plas (TAUW).

Workshop – Toolbox: Integrale Aanpak Openbare Ruimte

Wat is er nodig voor een integrale aanpak van de openbare ruimte? Ga aan de slag met ‘het ambitieweb’ en doorloop het volledige proces van een integrale aanpak. Van strategie naar operationeel niveau. 

Voor wie?
Voor iedereen die binnen gemeenten werkt aan een integrale aanpak van de openbare ruimte.

Deze workshop wordt verzorgd door Hein Veldmaat en Mirjam van der Plas (TAUW).

Workshop – Vergeet de ondergrond niet!

In de stad wordt op drie verschillende manieren gewerkt: stadsvernieuwing, stadsbeheer en stadsverbetering. Bij alle drie bestaat het risico dat verbindingen tussen de onder- en bovengrond over het hoofd worden gezien, met alle gevolgen van dien.

In deze workshop wordt de problematiek van het niet integraal werken aangestipt aan de hand van praktijkvoorbeelden van de deelnemers. Ook worden oplossingsrichtingen besproken voor de drie manieren van werken aan de stad.

Voor wie?
Voor mensen die binnen gemeenten bezig zijn met de integrale aanpak van de openbare ruimte, gebiedsontwikkelaars, netbeheerders en ontwerpers openbare ruimte.  
Deze workshop wordt gegeven door Bright op basis van een onderzoek naar belemmerende wet- en regelgeving bij het integraal werken aan de openbare ruimte.

Lezing – Introductie op wet- en regelgeving voor de integrale aanpak voor de openbare ruimte

Ontdek in deze sessie de relatie tussen wet- en regelgeving en een integrale aanpak voor de openbare ruimte.

Bij een integrale aanpak speelt wet- en regelgeving een belangrijke rol. Zo zit sommige bestaande wet- en regelgeving integraal werken in de weg, terwijl de juiste toepassing ervan genoeg kan zijn om integraal werken mogelijk te maken. 

Voor wie?
Voor mensen die binnen gemeenten bezig zijn met de integrale aanpak van de openbare ruimte.

Deze lezing wordt gegeven door Berry Kok namens GPKL.

Workshop – Ga aan de slag met stedelijk programmeren

De openbare ruimte staat voor een flinke uitdaging. Opgaven in de openbare ruimte nemen toe. Tegelijkertijd wordt de uitvoering complexer en wordt de stad steeds drukker.

Een adequate stedelijk programmering helpt je om dit alles in goede banen te leiden.

Leer wat stedelijk programmeren in de praktijk behelst en stel – aan de hand van een wetenschappelijk onderbouwd model – een ‘veranderkundige’ diagnose voor jouw situatie. Met de inzichten en ervaringen uit de sessie, kun je de volgende dag meteen aan de slag.

Voor wie?
Voor gemeenten en anderen die zich bezighouden met een integrale aanpak

De deelsessie wordt georganiseerd door het projectteam Stedelijk Programmeren samen met TEN HAVE Change Management.

Workshop – Integraal programmeren is mensenwerk 

Een integrale aanpak van de boven- en ondergrondse openbare is niet mogelijk zonder betere samenwerking tussen alle belanghebbenden in de openbare ruimte. Denk hierbij aan overheden, woningcorporaties, waterschappen en netwerkbedrijven.

Maak in deze sessie kennis met twee instrumenten die helpen bij het organiseren van deze complexe samenwerking: de Samenwerkwijzer en de Informatiewaaier. Deze twee instrumenten die zijn ontwikkeld door de partners van de City Deal Openbare Ruimte.

Voor wie?
Voor provincies, gemeenten, waterschappen, netwerkbedrijven, branche- en beroepsorganisaties, en intermediaire organisaties uit sectoren en regio’s.

De sessie wordt georganiseerd door ORG-ID en Stichting Mijn Aansluiting in samenwerking met gemeente Leiden.

Expertpanel – Integrale financiering voor integrale opgaven

De integrale vernieuwingsopgave van de boven- en ondergrondse openbare ruimte vraagt ook om integrale financieringsconstructies. Echter, de huidige praktijk bij overheden kenmerkt zich door kolomfinanciering in planfasen met beperkte looptijden.

Leer in deze sessie meer over kansrijke integrale financieringsmogelijkheden. Wat zijn de mogelijkheden om de financieringsaanpak aan te passen op de integrale realiteit? Welke fondsconstructies zijn succesvol voor welke opgaven? Hoe realiseren we een ‘lifecycle-financiering’? Hoe komen we tot meer integrale aanbestedingen? En wat is er mogelijk binnen bestaande wet- en regelgeving?

Voor wie?
Voor iedereen die integrale vernieuwingsopgaven wil realiseren (en tegen financiële barrières aanloopt).

De presentatie wordt verzorgd door de gemeente Rotterdam, TNO en Universiteit Utrecht in samenwerking met DML, STIPO, Rebel, Natuurverdubbelaars en The Positive Lab.

Workshop – Aan de slag met integrale financiële oplossingen!

In deze werksessie gaan we de financiële oplossingen van het expertpanel uit ronde A verder verdiepen en toepassen op jouw project.

Er zijn vijf tafels met financiele experts die je kunnen adviseren over verschillende financiele integrale oplossingen: Wat is er nu al mogelijk binnen de bestaande regelgeving? Hoe betrek je de juiste baathouders bij je project? Welke fondsconstructies passen bij jouw project? Hoe organiseer je lifecyclefinanciering in jouw project? En hoe besteed je jouw project integraal aan? Er zijn twee gespreksrondes.

Voor wie?
Voor iedereen die integrale vernieuwingsopgaven wil realiseren en tegen financiële barrières aanloopt.

De werksessie wordt verzorgd door de gemeente Rotterdam, TNO en Universiteit Utrecht in samenwerking met DML, STIPO, Rebel Group, Natuurverdubbelaars en The Positive Lab en gemeenten waarin de cases liggen.

Lezing – Data gedreven integrale aanpak

Een integrale aanpak voor het ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud van de openbare ruimte is ondenkbaar zonder het gebruik van data. 

Tijdens deze lezing worden meerdere manieren van het gebruik van data toegelicht voor de verschillende niveaus van integraal werken aan de openbare ruimte (strategisch, tactisch en operationeel). Allemaal via instrumenten die binnen de City Deal Openbare Ruimte zijn ontwikkeld.

Voor wie?
Stedelijk programmeurs, ontwerpers, regisseurs, beheerders, assetmanagers en beheerders.

Deze sessie wordt geleid door onder andere Marco Scheffers van de gemeente Amsterdam en betrokken bij het ontwikkelen van alle data-gerelateerde instrumenten binnen de City Deal Openbare Ruimte.

Workshop – Hoe data kan helpen bij stedelijk programmeren

Ervaar aan de hand van praktijkvoorbeelden waarom data gedreven werken van grote meerwaarde is voor het stedelijk programmeren.

Iedere partij die betrokken is bij het ontwikkelen van een visie en strategie voor ontwerp, realisatie en beheer voor de boven- en ondergrondse openbare ruimte werkt met haar eigen datasets. Om vanuit deze visies en strategieën aan de slag te gaan met stedelijk programmeren is toegang en inzicht in al deze verschillende datasets nodig om deze inzichten samen te kunnen brengen.

Voor wie?
Stedelijk programmeurs, regisseurs, beheerders, assetmanagers en beheerders.

Deze sessie wordt geleid door Rudi Zoet van het Centrum voor Ondergronds Bouwen naar aanleiding van het project Samen Digitaal in samenwerking.

Fysiek en sociaal verbinden in de aanpak van de openbare ruimte

In de openbare ruimte hebben we te maken met een stapeling van fysieke uitdagingen. De openbare ruimte bestaat niet alleen uit fysieke elementen, maar heeft ook een sociale betekenis.

De uitdaging is om van een integrale wijkaanpak, zoals de City Deal Openbare Ruimte deze bepleit, tot de realisatie van een domeinoverstijgende aanpak te komen, waarbij naast aandacht voor de fysieke transities tevens rekening wordt gehouden met sociale aspecten met betrekking tot de openbare ruimte, zoals gezondheid, veiligheid, diversiteit en bewonersbetrokkenheid. 

In deze sessie ontdek je hoe je de kennis uit het sociale domein kunt inzetten om tot een brede benadering te komen.

Voor wie? Voor iedereen. De sessie wordt georganiseerd door Machteld Hooyman van Platform31. 

Workshop – Ruimte voor lopen: naar een nieuwe legenda

De openbare ruimte maak je voor mensen, maar in de legenda vind je ze niet altijd terug. Voor voetgangers betekent dit nogal eens slalommen om lantaarnpalen, afvalbakken en geparkeerde voertuigen.

Steeds meer gemeenten werken aan beleid voor voetgangers. Logisch, want lopen levert veel op. Maar hoe waarborg je de ambities voor de voetganger in de praktijk? Wat is het juiste moment om de voetganger aan tafel te vragen? Welke dilemma’s spelen er en hoe ga je daarmee om?

Maak kennis met de toolbox Loopbeleid en de instrumenten die voor de voetganger zijn ontwikkeld. Ontdek hoe steden in de praktijk de verbinding leggen tussen het instrumentarium voor de openbare ruimte en het loopbeleid. Tot slot doen de deelnemers een ‘snel scan’ voor de eigen gemeente of projectgebied.

Voor wie?
Voor gemeenten, ingenieursbureaus, stedenbouwers en verkeerskundigen.

Een sessie van: City Deal Ruimte voor Lopen o.l.v. Bas Alferink (Goudappel) betrokken bij de Handreiking Voetgangersnetwerken  en de Looptool en Andre de Wit (DTV Consultants), procesbegeleider en penvoerder van het Nationaal Masterplan Lopen

Workshop – Ontwerpen vanuit vitale bodemsystemen

De beste manier om te begrijpen waar ontwerpen voor de bodem over gaat is door het zelf te ervaren.

Maak in deze workshop kennis met de ontwerpmaatregelen voor een vitale bodem, ontdek waarom een goede omgang met de bodem in stedelijke gebieden belangrijk is en ga aan de slag met praktische handvatten.

Voor wie?
Voor ontwerpers, beleidsmakers, netbeheerders, vastgoedbeheerders, beheer en ondergrond.

Deze workshop wordt geleid door Laura Thomas (PosadMaxwan) met een bijdrage van Pieter Boone van de gemeente Rotterdam.

Lezing en Q&A – Regie op de bodem en ondergrond

De kwaliteit van de leefomgeving van stadsbewoners wordt vooral afgemeten aan wat zich boven het maaiveld bevindt, maar de beperkte ruimte ondergronds speelt een cruciale rol bij de bovengrondse inrichting. 

Regie op de ondergrond is belangrijk bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van de openbare ruimte. Maar hoe houd je de regie in zo’n complex speelveld van verschillende partijen en belangen? 

Leer van voorbeelden uit de praktijk over welke belangen samen moeten komen en hoe jij de regie op de ondergrond houdt.

Voor wie:
Voor iedereen die binnen gemeenten werkt aan een integrale aanpak van de openbare ruimte.  

Met bijdragen van stedelijk regisseurs Jos van Wersch (gemeente Leiden) en Saskia de Haas (gemeente Amsterdam) en verschillende andere belanghebbenden in de ondergrond.

Lezing – Bodembiodiversiteit en verborgen stadsnatuur

Hoe houd je de bodem gezond? Verdiep je in de onderzoeken van partners van de City Deal Openbare Ruimte naar biodiversiteit in de stad en ervaar hoe ze bestaande kennis hebben omgezet naar praktische maatregelen voor een gezonde bodem. Ontdek hoe belangrijk kleine organismen zijn – de verborgen stadsnatuur – voor de leefbaarheid van de stad; zowel onder- als boven de grond. Én maak kennis met een nieuwe methode om hittestress te meten aan de hand van (korst)mossen op bomen.

Sprekers zijn:
Joyce van den Berg (gemeente Amsterdam), Sjoerd Gremmen en Michael Stech (Naturalis Biodiversity Center) en Tim Claerhout (Hortus botanicus Leiden)

Voor wie?
Voor stedelijke planners, ontwerpers, projectuitvoerders, (groen-)beheerders en stadsecologen.

De sessie georganiseerd door het Naturalis Biodiversity Center in samenwerking met gemeente Amsterdam.

Workshop – De 4D-bouwenvelop

Om beter grip te krijgen op slimmer grondgebruik, moeten we anders leren denken, plannen en ontwerpen. Van 2D naar 3D en vervolgens naar 4D. De derde dimensie zorgt voor zicht op het stapelen en mixen van functies en programma’s. Het toevoegen van de vierde dimensie (tijd) verhoogt het ruimtelijk rendement nog meer. Om betere businesscases te maken, hebben we betere tools nodig om de impact te onderzoeken.

Deze workshop neemt de deelnemers mee en geeft inspiratie en inzicht in de vele mogelijkheden die de ondergrond toevoegt aan het integraal ontwerp van (binnenstedelijke) gebiedsontwikkeling.

Voor wie?
De workshop is van toegevoegde waarde voor gemeenten, maar ook ingenieursbureaus en bouwbedrijven kunnen er hun voordeel mee doen;

Deze workshop wordt georganiseerd door het COB.

Fietsexcursie – naar Haven-stad (Amsterdam)

Stap samen op de fiets naar Haven-Stad, een grote gebiedsontwikkeling waarin een deel van het Amsterdamse havengebied wordt getransformeerd tot een hoog stedelijk, toekomstbestendig deel van de stad. Met een mix van wonen, werken en voorzieningen.

Haven-Stad is één van de vier projecten waarin de methodiek ‘Integraal Gebiedsplan’ (IGP) wordt toegepast.

Hoofdontwerper Arjan Klok leidt je door het gebied met en licht een aantal bijzondere elementen uit het project toe. 

Voor wie?
Deze fietsexcursie is voor stedelijke planners, ontwerpers, projectuitvoerders, (groen-)beheerders en stadsecologen.

Fietsexcursie – naar Haven-stad (Amsterdam)

Stap samen op de fiets naar Haven-Stad, een grote gebiedsontwikkeling waarin een deel van het Amsterdamse havengebied wordt getransformeerd tot een hoog stedelijk, toekomstbestendig deel van de stad. Met een mix van wonen, werken en voorzieningen.

Haven-Stad is één van de vier projecten waarin de methodiek ‘Integraal Gebiedsplan’ (IGP) wordt toegepast.

Hoofdontwerper Arjan Klok leidt je door het gebied en licht een aantal bijzondere elementen uit het project toe,

Voor wie?
Deze fietsexcursie is voor stedelijke planners, ontwerpers, projectuitvoerders, (groen-)beheerders en stadsecologen.

 

Wandelexcursie – Verborgen stadsnatuur en stadsklimaat

Ga mee op zoek naar de verborgen stadsnatuur van Amsterdam.

Overal in de stad vind je kleine organismen die bijdragen aan het ecosysteem en kunnen worden gebruikt om de leefbaarheid te verbeteren. Welke organismen kunnen zich handhaven in deze stedelijke omgeving?

Ontdek hoe de biodiversiteit in de bodem en de lucht wordt onderzocht en werk mee aan het ‘citizen science’ onderzoek stadsklimaat. 

Voor wie?
Voor stedelijke planners, ontwerpers, projectuitvoerders, (groen-)beheerders en stadsecologen.

De sessie wordt georganiseerd door het Naturalis Biodiversity Center.

 

Contact

Vragen? Neem gerust contact met ons op. 
We reageren zo snel mogelijk.


Ik wil contact opnemen


          

 

 

 

Cookie-instellingen