City Deal Openbare Ruimte verstrekt het partnerschap

31-12-2020

Maar liefst 24 partners bundelen de krachten voor een integrale aanpak van transitieopgaven in de openbare ruimte.

De openbare ruimte in Nederlandse steden gaat de komende jaren op de schop. Er komt een nieuwe infrastructuur, we veranderen onze mobiliteitskeuzes én er is meer ruimte nodig voor water en groen. Gezien de huidige drukte in de boven- en ondergrond, is dit een uitdaging van formaat. Hoe gaan we om met deze drukte? En hoe zorgen we dat de opgaven als klimaatadaptatie, energietransitie, deelmobiliteit, een nieuwe circulaire economie en een gezonde natuurinclusieve stad goed op elkaar aansluiten? De komende drie jaar gaat de City Deal Openbare Ruimte aan de slag met één aanpak voor al die stedelijke opgaven.

City Deal partners
De City Deal is opgezet naar aanleiding van het signaal dat verschillende steden, infrabeheerders, aannemers en adviseurs hebben afgegeven over de noodzaak van nieuwe methoden, zowel in het beheer als bij ontwikkeling. Op 29 oktober, tijdens het online symposium: Integrale aanpak openbare ruimte, hebben Amsterdam, Rotterdam, Leiden en Den Haag samen met de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) als eerste partners de City Deal ondertekend. Op 11 december hebben vijf gemeenten en twee ministeries zich daarbij aangesloten. Amersfoort, Dordrecht, Tilburg, Zoetermeer, Apeldoorn en de ministeries van Justitie en Veiligheid (JenV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hebben hun samenwerkingsverband met de City Deal Openbare Ruimte bekend gemaakt tijdens de Future Green City Talkshow.

Naast gemeenten en ministeries zullen ook kennisinstellingen Platform31, Stadswerk, CROW, Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL), RIONED, Deltares, Naturalis, CBS, Mijnaansluiting, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en COB deelnemen in deze nationale samenwerking.

De Future Green City Talkshow
Op vrijdag 11 december van 11:00 tot 12:00 organiseerden Stadswerk en de City Deal Openbare Ruimte de Future Green City Talkshow over de openbare ruimte. Onder begeleiding van programmamaker en auteur Evanne Nowak gingen zes professionals, verdeeld over twee tafels, in gesprek. Aan de ‘City Deal tafel’ zaten Daniël Hogendoorn, strategisch adviseur bij de gemeente Den Haag, Karin van den Berg, strateeg en projectleider bij de gemeente Dordrecht en Marianne Linde, directeur Duurzame Stad Tilburg. Aan de hand van verschillende projecten en hun ervaring uit de eigen praktijk, gingen zij dieper in op de grote, complexe transitieopgaven.

De Future Green City Talkshow terugkijken? Klik dan hier.

Met deze laatste ondertekening voor de start in januari 2021, telt de City Deal een totaal van 24 partners. De City Deal loopt voor een periode van drie jaar. In deze samenwerking zorgen zij voor experimenteerruimte in de vorm van casusgebieden, de uitwisseling van kennis en ervaring, het ontwikkelen van praktisch toepasbare methoden, het signaleren en wegnemen van nationale knelpunten en het opschalen van succesfactoren. De focus ligt vooral op het ontwikkelen van instrumentarium voor meerjarenplanning, financiering, gebruik van data, ruimtelijke ordening en sturen op maatschappelijke waarde. Dit instrumentarium moet het mogelijk maken om nu nog incidentele projectsuccessen tot een structurele werkwijze te bevorderen.

Vragen? Mail ons via info@citydealopenbareruimte.nl

Afbeeldingen

Bekijk ook

Contact

Vragen? Neem gerust contact met ons op. 
We reageren zo snel mogelijk.


Ik wil contact opnemen


          

 

 

 

Cookie-instellingen