Over de City Deal

De komende jaren gaan de straten en pleinen in Nederlandse steden flink op de schop. Voor de energie-infrastructuur, meer ruimte voor water en groen, maar ook voor nieuwe vormen van mobiliteit. Het is een behoorlijke uitdaging dit integraal aan te pakken, want het is druk boven en onder de grond. Hoe zorg je ervoor dat deze complexe klussen zo efficiënt mogelijk worden ontworpen, uitgevoerd, beheerd én onderhouden?

City Deal Openbare Ruimte

De afgelopen drie jaar heeft de City Deal Openbare Ruimte gewerkt aan een integrale aanpak voor stedelijke transitieopgaven. De City Deal is een samenwerking van twaalf vooruitstrevende gemeenten, vier departementen en diverse kennisinstellingen. Ze wilden breken met oude gewoontes, sectorale budgetten, belemmerende wet- en regelgeving en het gevecht omde ruimte.

Tijdens de slotmanifestatie op 23 april 2024 toont de City Deal zijn bevindingen. De City Deal partners hebben gezamenlijk tal van instrumenten ontwikkeld. Instrumenten die laten zien hoe het proces van een integrale aanpak eruit kan zien en hoe je een datagedreven aanpak organiseert. Ook zijn er handvatten ontwikkeld op het gebied van organisatie-inrichting en samenwerking, is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor een slimme financiering en waar aanpassingen nodig zijn in wet– en regelgeving. Al deze kennis en ervaringen is nu beschikbaar op de website City Deal Openbare Ruimte.

Partners
De volgende partijen nemen deel aan deze City Deal:  de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Leiden, Den Haag, Amersfoort, Dordrecht, Tilburg, Apeldoorn, Groningen, Purmerend en Utrecht. De ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Justitie en Veiligheid (JenV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Naast de ministeries en gemeenten doen ook: Platform31, Stadswerk, CROW, Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL), RIONED, Deltares, Naturalis, CBS, Mijnaansluiting, COB, De Bouwcampus en TU Delft mee aan deze nationale samenwerking.

Agenda Stad
De City Deals zijn onderdeel van Agenda Stad, het interbestuurlijke programma waarin steden, maatschappelijke partners en Rijksoverheid samenwerken aan het versterken van de innovatie van Nederlandse steden. 

Contact

Vragen? Neem gerust contact met ons op. 
We reageren zo snel mogelijk.


Ik wil contact opnemen


          

 

 

 

Cookie-instellingen